Voorbeeldbrief ingebrekestelling

 Een brief voor ingebrekestelling wordt verstuurd op het moment dat een partij een overeengekomen prestatie niet verricht heeft. De ingebrekestelling is dan een aanmaning om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. De partij die de brief verstuurd moet een redelijke termijn bieden waarin de schuldenaar kan voldoen.

 Om u te helpen met het schrijven van een brief voor ingebrekestelling hebben we een aantal tips opgesteld en een ingebrekestelling voorbeeldbrief. Met deze tips en brief kunt u Als de partij met schuld niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij in verzuim.

Tips voor ingebrekestelling brief

Voor een ingebrekestelling brief gelden dezelfde stijlafspraken als voor iedere andere formele brief. We raden u aan om aan een aantal punten extra aandacht te besteden. Deze punten zijn:

  •  Wat is er precies afgesproken? Omschrijf de afspraken die tussen u en de schuldenaar zijn gemaakt. Lever deze zo helder mogelijk aan met precieze data en eventuele bewijzen. 
  • Wat is de schuldenaar niet nagekomen? Geef vervolgens aan welk deel van de afspraak de schuldenaar niet is nagekomen. 
  • Wat is de tijdslimiet voor de schuldenaar om alsnog te voldoen? Sommeer de schuldenaar om de gemaakte afspraak/afspraken alsnog na te komen en geef hem daarbij een redelijk ultimatum. Zorg dat dit ultimatum redelijk en haalbaar is. 
  • Om er zeker van te zijn dat de schuldenaar de brief ontvangen heeft kunt u er verstandig aan doen om de brief aangetekend te versturen. Hierdoor kunt u bewijzen dat de brief aangekomen is en de schuldenaar de brief heeft kunnen lezen. 

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Voorbeeldnaam
Voorbeeldstraat 12
1234 AA Amsterdam
naam@mail.com

Voorbeeldnaam
Voorbeeldstraat 13
1234 AA Amsterdam

 Betreft: Voorbeeldbrief Ingebrekestelling

 Woonplaats, datum

 Geachte heer, mevrouw,

Ondanks herhaaldelijk verzoek om het openstaande factuurbedrag van €....,- te voldoen hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen.

Wij verzoeken u nog één keer om het genoemde bedrag via de normale weg aan ons te voldoen. De betaling dient uiterlijk voor dd/mm/jjjj op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer.

Wanneer de betaling op de vermelde datum nog niet op mijn rekeningnummer is bijgeschreven dan zal ik u in gebreke stellen en overgaan tot nadere maatregelen. De kosten die hier gevolg van zijn zullen bij u in rekening gebracht worden. Bovendien maak ik in dat geval aanspraak op de wettelijke rente vanaf dd/mm/jjjj. Ik behoud mij alle rechten voor.

In het vertrouwen dat u het zover niet zult laten komen,

Hoogachtend,

(Handtekening)

Voorbeeldnaam