Voorbeeldbrief bezwaar

Als u het niet eens bent met bijvoorbeeld een incasso, belastingaanslag of een bekeuring dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Om u hierbij te helpen hebben wij gratis bezwaar voorbeeldbrieven opgesteld, waarmee u eenvoudig bezwaar kunt indienen.

In de brief geeft u aan waarom u het niet eens bent met het formele schrijven of een andere beslissing. Bij veel bezwaarschriften is het relevant om bewijsmateriaal te leveren, die uw bezwaar ondersteund. Het is verstandig om het bezwaarschrift ruim van te voren op te sturen, gezien de rechter/organisatie ook tijd moet hebben om het bezwaar te bekijken.

Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen zijn er vaak nog andere mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie kunt u bijvoorbeeld in beroep gaan bij de belastingrechter. In sommige gevallen is het ook mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen.

Goede argumenten bezwaar

  • Onterecht hoge incassokosten
  • Niet kloppende bewijslast, bij incasso dagvaardingen bijvoorbeeld geen eerste aanmaning ontvangen(verstuurd?), hierbij is het aan te raden om om bewijsmateriaal te vragen.
  • Noodsituatie, zoals huisarts, ziekenhuis bezoek, waardoor u niet aan de eisen hebt kunnen voldoen.
  • Overlijden
  • Nooit iets ondertekend bij een abonnement o.i.d.

Eisen bezwaarschrift belastingdienst

  • Op tijd opsturen – binnen zes weken na schrijven(dagtekening) van uw aanslag of beschikking
  • Bezwaarschrift is bij voorkeur in het Nederlands geschreven, zo niet dan kan de belastingdienst om een vertaling verzoeken.
  • Onderteken altijd uw bezwaarschrift
  • Indien mogelijk, bewijsstukken meesturen
  • Zorg altijd voor een kopie van de aanslag of beschikking waarop u bezwaar wenst te maken

Mogelijk reacties op bezwaar

Er zijn drie mogelijke reacties op een bezwaarschrift, het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard; in z’n geheel afgewezen worden; of bij succes in z’n geheel of gedeeltelijk toegewezen worden. Wanneer het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard voldoet het niet aan de eisen van een bezwaar. Wanneer het bezwaar afgewezen wordt blijft de oorspronkelijke beschikking of aanslag gehandhaafd.

Voorbeeldbrief bezwaar WOZ-beschikking

(U kunt deze gratis gebruiken)
NaamAdresPostcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam gemeente
Adres/postbus
Postcode + Plaats
Betreft : Voorbeeld bezwaarschrift WOZ-beschikking(jaar)
Dagtekening :
Nummer :


Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving bovengenoemde WOZ-beschikking van u. Met deze beschikking met de daarin genoemde waarde van 1 Euro voor mijn woning of onroerende zaak ben ik het niets eens. Naar mijns inziens is deze te hoog vastgesteld, omdat (Geef aan waarom u het niet met de beschikking eens bent en daarom bezwaar maakt. Dit kan zijn omdat het aantal kamers niet klopt, het een ander soort woning betreft of iets anders afwijkt van de werkelijkheid. Het kan ook zijn dat de belasting geen rekening heeft gehouden met nadelige externe effecten, zoals verkeersoverlast, slechte bestrating of probleemwijk. Verder kunt u de huidige WOZ-beschikking vergelijken met een andere taxatie, als hierbij grote onverklaarbare verschillen zijn kan dit ook een grond zijn voor uw bezwaar.

Naar mijn mening zou de waarde van per (pijldatum WOZ) vastgesteld moeten zijn op ??? Euro.


Hoogachtend,

Handtekening
Naam (Bezwaarschrift voorbeeld)

Voorbeeldbrief bezwaar incassokosten

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres
Naam bedrijf
Adres/postbus
Postcode + Plaats

[woonplaats,datum]
Betreft: Voorbeeld bezwaar incassokosten

Geachte heer, mevrouw,

In de brief van [Datum dagtekening] sommeert u mij binnen [aantal dagen] de incasso vordering betreffend [onderwerp] te voldoen. Hierbij brengt u mij reeds [bedrag] aan incassokosten in rekening. Hier ben ik het niet mee eens en wel omdat, [reden, zoals nog nooit een factuur verstuurd of de incassokosten te hoog zijn]. … is naar mijn mening dan ook onterecht en ik weiger de door u gestelde extra kosten te voldoen.

Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam bezwaarmakende]