Bezwaar woz

Bezwaar maken WOZ is eenvoudig met één van onze nauwkeurige geformuleerde voorbeeldbrieven onderaan deze pagina. Een WOZ bezwaar voorbeeldbrief van onze website mag u gratis gebruiken. Naast de voorbeeldbrieven bevat deze pagina informatie over WOZ en tips voor het schrijven van uw brief.


De WOZ

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is een wet die in heel Nederland van kracht is en waar iedere huizenbezitter dus mee te maken krijgt. De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw woning vast en deze waarde wordt vervolgens gebruikt voor belastingen en heffingen. De WOZ is de basis voor:

 • Erf- of schenkbelasting
 • Watersysteemheffing
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerendezaakbelasting
 • Eigenwoningforfait 
Omdat de WOZ-waarde invloed heeft op de kosten die u maakt; loont het de moeite om er bezwaar tegen te maken wanneer u daar kans voor ziet.


 Bij de taxatie wordt de waarde van uw woning ingeschat op basis van de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. Er wordt uitgegaan van een vaste peildatum. Deze peildatum is jaarlijks op 1 januari. Dat betekend dat bijvoorbeeld de peildatum van 1 januari 2012, de basis is voor de berekening van OZB-aanslag in 2012.

 De waarderingskamer ziet erop toe dat de gemeenten de taxatie goed uitvoeren. In de praktijk blijkt vaak dat de waardebepaling onnauwkeurig is. Zo fluctueren de prijzen van vergelijkbare nieuwbouwhuizen in dezelfde wijk nog wel eens met forse bedragen. Dan is het zeer aan te raden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.


Bezwaartermijn WOZ-waarde

Let erop dat u snel moet handelen als u bezwaar wilt maken op uw WOZ-waarde. Het WOZ bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ-beschikking bij de gemeente binnen te zijn. Als deze termijn voor u te krap is, dan kunt u een pro formabezwaarschrift indienen. Dit betekend dat u reeds bezwaar maakt op de WOZ, maar dat de onderbouwing later nog volgt.


Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde

Maak bezwaar tegen uw WOZ-waarde wanneer u twijfelt aan de juistheid ervan. Let hierbij wel op dat u enkel bezwaar kunt maken op de WOZ-waarde en niet op de tarieven van de belastingen die daarop zijn gebaseerd.


Online bezwaar WOZ-waarde

Bij sommige gemeenten is het tegenwoordig mogelijk om via het internet bezwaar te maken tegen uw WOZ. De informatieverstrekking rondom de digitale weg is echter nog gebrekkig. Zo heeft u namelijk het recht om gehoord te worden en op proceskostenvergoeding. Dit wordt vaak niet gemeld, maar is goed om te weten. Als het online formulier zich niet leent om aanspraak te maken op deze mogelijkheden, kies dan voor de schriftelijke weg. Hiermee voorkomt u dat de gemeente uw proceskosten niet vergoed of u niet wilt horen.


Late reactie op WOZ bezwaar?

De gemeente heeft een jaar(het jaar van de WOZ taxatie) de tijd om over uw WOZ bezwaar te beslissen. Lukt het de gemeente niet om de beslissing binnen die termijn te maken, dan kan zij eenmalig met vier weken verlengen. Wanneer zij een langere termijn willen, dan hebben ze uw toestemming nodig. Wanneer de gemeente verzaakt de beslissing op tijd te maken of verlenging aan te vragen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Hierbij kunt u recht hebben op een vergoeding.


Tips WOZ bezwaar

Het is belangrijk bij een WOZ bezwaar dat u bewijsmateriaal levert. Zorg dat u de gemeente zo goed mogelijk van informatie voorziet, zelfs als deze informatie van de gemeente afkomstig is. Het is zonde wanneer het bezwaarschrift wordt afgewezen op basis van onvoldoende bewijsmateriaal. Stuur in ieder geval(indien van toepassing) de volgende zaken mee als bijlage:

 • Kopie WOZ-beschikking;
 • Opgave van vergelijkbare verkochte huizen omstreeks de waardepeildatum;
 • Advertenties van de toen verkochte woningen;
 • Foto’s van de staat van uw buurt/straat;
 • Kopie kaart met landgrenzen. 

 Voorbeeldbrief bezwaar WOZ 1

 (met verzoek om gehoord te willen en vergoeding)

Aan de gemeenteambtenaar belast met de Wet WOZ
Gemeente voorbeeld gemeente

01-01-2013
Betreft: bezwaarschrift tegen de vaststelling van de WOZ waarde van mijn huis volgens beschikkingsnummer 123456 gedateerd ..-..-2013


Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief maakt ondergetekende bezwaar op de door u op 01-01-2013 vastgestelde waarde van mijn huis per 01-01-2012. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en wel om de volgende reden(en):

 • Het is minder groot/ heeft minder kamers; 
 • Mijn woning/ de onroerende zaak wijkt af van het/ de genoemde referentiepand(en): 
  •  het betreft een ander soort woning/ tussenwoning 
  • er is geen/ een kleinere garage/ tuin 
  • de binnenkant wijkt af/ is minder luxe 
  • de staat van onderhoud is (minder dan) / de ligging is (minder gunstig dan) 
 • Er is geen/ te weinig rekening gehouden met: 
  • overlast van verkeer/ bedrijven/ afvalstortplaats 
  • aanwezigheid van asbest/ vervuilde grond 
  • (toekomstige) toename vliegverkeer, nieuwe spoorlijn, nieuwe snelweg 
  • een ernstig defect aan… (bijv. de riolering) 
  • Overlast door werkzaamheden 
  • De wijk is aanzienlijk achteruit gegaan 
  • vergelijkbare woningen rond {waardepeildatum WOZ} minder hebben opgebracht(Zie bijlage); 
 • De waarde volgens mijn eigen taxatierapport rond {waardepeildatum WOZ}was lager (eventueel verdere onderbouwing) 
 Al met al ben ik van mening dat mijn huis bij verkoop rond de waardepeildatum hooguit voorbeeldbedrag zou hebben opgebracht. Ik verzoek u dan ook om mijn woning/onroerende zaak opnieuw te taxeren. Ook verzoek ik u de kosten voor behandeling van mijn bezwaar te vergoeden volgens artikel 7.15 AWB.

Indien u zich niet kunt vinden in mijn bezwaar, dan wil ik graag gehoord worden. 

 Hoogachtend, 

 ….

 (handtekening)Voorbeeldbrief bezwaar WOZ 2

Voorbeeldnaam
Voorbeeladres


Aan de gemeenteambtenaar belast met de wet WOZ

Voorbeeldplaats, voorbeelddatum

Betreft:  Bezwaar tegen vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning Kenmerk Beschikking nummer … gedateerd d.d. .. februari 2012

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hiermee maak ik formeel bezwaar tegen de door u op [datum] vastgestelde waarde van mijn huis per 1-1-2013. Een kopie van deze beschikking heb ik als bijlage ingesloten.

 De vastgestelde waarde op 1-1-2013 bedraagt volgens de beschikking … . Bij verkoop op of rond die datum zou mijn huis dat bedrag beslist niet hebben opgebracht. In de maanden rond 1 januari 2013 zijn er een aantal woningen in mijn wijk verkocht voor prijzen tussen …. en ….(zie bijlage WOZ-waarde bezwaar 1) . Bovendien wijkt mijn woning af van een aantal zaken die u noemt in het taxatierapport:

 • Mijn woning is gelijk gesteld met dat van mijn buren, terwijl mijn buren een hoekhuis hebben, duurdere keuken hebben, duurdere badkamer, zwembad aangelegd in de tuin,… 
 • Het is een ander type woning 
 • Heeft u geen rekening gehouden met overlast verkeer/verbouwing/oude riolering/etc 
 • Is er veel achterstallig onderhoudt aan de wijk 
 Met hetgeen nu tot mijn beschikking staat, concludeer ik dat de WOZ-waarde niet meer dan …. zou moeten zijn en verzoek daarom deze opnieuw vast te stellen. Tevens verzoek ik om een vergoeding van de kosten overeenkomstig artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Ten slotte wil ik bij een eventuele afwijzing/gedeeltelijke afwijzing graag gehoord worden.

 Hoogachtend,


 Voorbeeldhandtekening